Om fjernvarme

Fjernvarme er et robust energisystem som går ut på å varme opp vann. Et fjernvarmeanlegg kan i praksis sammenlignes med et sentralvarmeanlegg som forsyner ett eller flere bygg med varmt vann. Varmtvannet sirkulerer mellom en varmesentral og kundens sentral i nedgravde, isolerte rør. Kundene benytter varmtvannet til oppvarming gjennom vannbåren gulvvarme, ventilasjon, radiatorer og oppvarming av tappevann.

Fjernvarmen fra Solør Bioenergi er klimavennlig og utelukkende basert på fornybare energikilder. Vi benytter kortreiste biprodukter fra treindustrien; flis og spon. Fjernvarme er også miljøriktig for brukeren. Vannbåren varme skaper et godt inneklima. Vannet som sirkulerer inne i husene har en temperatur som ligger mellom 40-60 grader, derfor unngår man problemer med såkalt støvbrenning og elektromagnetiske felter.

Om Solør Bioenergi

Solør Bioenergi Gruppen er en ledende aktør innen fornybar energi basert på biomasse, som daglig forsyner over 450 000 sluttkunder med energi. Vi finnes på 176 steder, fremfor alt i Sverige og Norge, der vi produserer fjernvarme, damp og elektrisitet til boliger, næringsbygg, offentlige virksomheter og industri.

Vår virksomhet omfatter også resirkulering og energigjenvinning av impregnert returtre samt produksjon og salg av biobrensler. Gjennom å ta vare på skogens ressurser vil vi bane veg for et bærekraftig samfunn med reduserte utslipp av CO2.

Solør Bioenergi leverer fjernvarme på 8 steder i Norge. Vi henvender oss til mindre og mellomstore kommuner og til industrivirksomhet både når det gjelder etablering og drift av anlegg for leveranser av ferdig varme, damp og andre tjenester.

Visjon

«Vi skal være en ledende leverandør av bioenergi».
Solør Bioenergi er et ledende kompetansemiljø og en ledende leverandør av fornybar energi – basert på trevirke.

Forretningside

  • Produksjon og distribusjon av prosessdamp, fjernvarme og strøm til industri og næringsbygg, energigjenvinning basert på impregnert trevirke og produksjon av biobrensel.
  • Solør Bioenergi kjennes som lokal, langsiktig, løsningsorientert, leveransesikker og lønnsom.
  • Virksomheten skal gi et betydelig positivt bidrag for miljø, kunder, samarbeidspartnere, nærmiljø, medarbeidere og eiere.